Giftenreglement GemeenteBelangen Het Hogeland zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP)

Artikel 1. Het bestuur van GemeenteBelangen Het Hogeland is bevoegd giften te accepteren. Een gift mag niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging ingaan. Het is individuele leden niet toegestaan om giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten.

Artikel 2. Als giften worden beschouwd iedere door GemeenteBelangen Het Hogeland om niet
ontvangen geldelijke of op geld te waarderen bijdrage anders dan de contributie van de leden van de
partij en de afdracht vanuit politieke vertegenwoordigers.

Artikel 3. Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke
begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 4. Aan giften kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Anonieme giften worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever geretourneerd.

Artikel 6. Giften boven € 250 euro worden niet aangenomen. Meerdere giften van één schenker in
een periode van 1 jaar worden tezamen als één gift beschouwd.

Artikel 7. Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan de schenker.

Artikel 8. Van geaccepteerde schenkingen boven € 150,- houdt het bestuur een lijst bij waarop de
naam en het adres van de schenker(s) en de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 9. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd
over alle in het desbetreffende jaar ontvangen giften als onderdeel van de reguliere financiële
verantwoording.

Artikel 10. In geval van legaten beslist de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 11. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 12. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 2018.