Waar staan wij voor:


1. In álle dorpen extra woningen bouwen!

Er is ruimte in Het Hogeland om honderden woningen extra te bouwen en elk dorp kansen te geven. De trek van stad naar wad en de groei van de Eemshaven moeten we benutten om onze dorpen te versterken en uit te breiden. Starters verdienen kansen op de woningmarkt!

2. Verloederde dorpsgezichten opknappen

GemeenteBelangen wil dat de gemeente werk gaat maken van het opknappen van de woondorpen en de openbare ruimte en het aangezicht van deze kernen. Niet alleen grote kernen, maar juist kleinere kernen verdienen het om opgeknapt te worden. Wij willen werken aan deze prachtdorpen! Dit is voor ons ook de manier om dorpen mee van het gas af te helpen.

3. Meer geld naar verkeer en wegen

GemeenteBelangen wil dat er meer geld beschikbaar komt om de wegen beter te beheren en onderhouden. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gesteld om een tienjarenprogramma fietspaden te kunnen financieren. Een goed ingerichte omgeving zorgt voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

4. Betere verbinding Bedum/Winsum, Eemshaven

Onze gemeente mist een goede Oost-West verbinding Winsum/Bedum. Hier moet een nieuw tracé voor worden ontwikkeld. We willen voor deze verbinding lobbyen bij de provincie. GemeenteBelangen wil dat de Eemshavenweg en de N33 worden verdubbeld. De Eemshaven wordt groter, dus hier moeten we op inspelen.

5. Investeren in (Groninger) cultuur, taal en erfgoed

Cultuur, erfgoed en toerisme zijn de smaakmakers van onze gemeente. Hier willen wij in investeren. We willen dat de gemeente initiatieven meehelpt en een duwtje in de rug geeft. Wij zien toekomst in onze Groninger cultuur en willen dat breed aanbieden. Erfgoed willen we goed beschermen.

6. Behoud dorpen- en ondernemersfonds

GemeenteBelangen is de bedenker van het dorpen en ondernemersfonds. Wij zijn trots op deze fondsen en willen niet dat ze verdwijnen. Geen extra bezuinigingen op deze fondsen!  En graag nog regelarmer!

7. Ruimhartig sociaal beleid, we zorgen dat mensen gezond kunnen leven

GemeenteBelangen wil niet accepteren dat er mensen zijn die niet mee kunnen doen in deze maatschappij. De gemeente moet zich inzetten om juist hen een goed sociaal vangnet te bieden. Iedereen moet gelijke kansen en mogelijkheden krijgen. We zetten in op algemene voorzieningen. We werken nuchter en solide van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.

8. Financiën op orde, geen onnodig hoge belastingen!

Onze gemeente zit in de top drie van goedkoopste woongemeenten in Groningen. Wij vinden dit belangrijk omdat de gemeente betaalbaar moet blijven voor inwoners. We willen de belastingen zo laag mogelijk houden omdat het leven al duur genoeg is.

9. Regie houden op grote projecten

We willen de gemeente verder ontwikkelen, maar er moet wel goede regie zijn op de projecten zodat de gemeenteraad goed vinger aan de pols kan houden en plannen niet uit de pas lopen. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld!

10. Beter groenonderhoud

GemeenteBelangen wil dat een goed niveau van groenonderhoud wordt gehaald. 

De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Bermen moeten op tijd worden gemaaid en netjes zijn zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

11. De Zwembaden blijven open en betaalbaar

Sporten geeft een positief effect aan de gezondheid. Zwemmen is goed voor lijf en leden. In Het Hogeland mag nog meer gesport en bewogen worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat al onze zwembaden open blijven om dit mogelijk te maken.

12. De gemeente communiceert duidelijk en is dichtbij

De communicatie van de gemeente kan verbeterd worden. Inwoners voelen zich nu te vaak niet gehoord. Hier moet en kan een verbeterslag gemaakt worden. Ook het gemeentebestuur moet het gemeentehuis uit en de gemeente in!

13. Bibliotheken worden ontmoetplekken

Wij vinden dat bibliotheken een belangrijke ontmoet- ontwikkel- en ontdekplek kunnen worden. De gemeente gaat hier ook dienstverlening aanbieden zodat gemeente en inwoners dichter bij elkaar kunnen komen. Elke school verdient een schoolbieb!

14. Onze havens door ontwikkelen met respect voor de omgeving

GemeenteBelangen wil dat er een ontwikkelplan voor het Lauwersmeergebied door de gemeente wordt ontwikkeld. Recreatief liggen hier veel kansen in combinatie met natuurbeleving. De ontwikkeling van de Eemshaven moet worden voortgezet met respect voor de omgeving, omwonenden, landbouw en Waddenzee – samen maken we de Eemshaven! Noorpolderzijl moet als passantenhaven bereikbaar blijven!