De Omgevingswet verandert de gemeente

In 2022 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. De wet is bedoeld om inwoners beter te betrekken bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte en omgeving. Voordat een plan concreet wordt ingediend zal de indiener draagvlak moeten aantonen onder omwonenden.  

Dit klinkt gemakkelijker dan het is. Deze nieuwe omgevingswet maakt dat gemeenten heel anders moeten gaan werken. De tijd van veel verschillende beleidsplannen en afdelingen die los van elkaar een plan behandelen is hiermee gelukkig voorbij.

We merken wel dat deze wet en de voorgestelde wijze van werken voor inwoners is bedacht en niet mét inwoners. In de praktijk moet blijken of de systeemwereld van deze wet aansluit bij de praktijk. Daarom wil GemeenteBelangen dat de gemeente start met een bewustwordingscampagne voor inwoners.

Daarom stellen wij voor om een adviesraad omgevingswet in te stellen waar inwoners actief kunnen meekijken bij de manier waarop de gemeente de omgevingswet invoert.

GemeenteBelangen wil dat de gemeente Het Hogeland zich, ongeacht wanneer de nieuwe omgevingswet van kracht wordt, de komende periode, naast de basistaken, gaat richten op een aantal programma’s te weten:

  • Energiedemocratie
  • Eemshaven Breed
  • Leefbare opgeknapte woondorpen: “prachtdorpen”
  • Woningbouwontwikkeling; Het Hogeland Groeit
  • Cultuurversterking
  • Lauwersmeergebied

Deze thema’s en onze basistaken zijn dan ook met name uitgewerkt in dit verkiezingsprogramma.

Bijkomend voordeel van de omgevingswet is dat de gemeente ruimtelijk aan zet is voor alle ontwikkelingen die ze zelf in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen beschrijft. De provincie heeft alleen een rol als de gemeente voor zichzelf geen rol ziet. De provincie kan in vertrouwen een stapje terug doen in haar bemoeienis bij de ruimtelijke en economische inrichting van onze gemeente. Dit gaan we actief uitdragen omdat de Gemeente Het Hogeland zelfbewust genoeg is om grote ontwikkelingen zelf te initiëren. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente, provincie, waterschap en maatschappelijke stakeholders is essentieel hierbij. Het programmatische werken helpt hierbij.