Het Hogeland is een culturele parel die extra glans kan gebruiken

Cultuur, erfgoed en toerisme zijn de smaakmakers van onze gemeente. Deze sector is een belangrijke economische speler. GemeenteBelangen is trots op de veelheid aan initiatieven en de energie die in deze sector aanwezig is. GemeenteBelangen wil dat de gemeente samen met onze inwoners aanjager is van het culturele klimaat. Dit doen we vooral door goede ontwikkelingen een duwtje in de rug te geven en door subsidies te verlenen.

GemeenteBelangen onderschrijft de koers die met de cultuurvisie is ingezet; overal cultuur, vernieuwing en samenwerking. Die koers mag aangescherpt worden. Het is fijn dat musea in onze gemeente de samenwerkingshandschoen nu ook oppakken. Als de grote musea goed samenwerken en innoveren kan ons gebied optimaal voor het voetlicht worden gebracht. De musea laten zich steeds beter zien en worden steeds beter gevonden. Wij zien een vergaande samenwerking tussen de musea als ideaalbeeld en voorwaarde voor gemeentelijke cofinanciering.

Wat ons betreft verdient het Visserijmuseum in Zoutkamp een kans om door te groeien naar een groter en beter ondersteund museum. Dit museum moeten we hierbij helpen.

Grunneger Toal

De komende jaren kan de gemeente profiteren van de inzet van extra cultuurmedewerkers op de scholen. GemeenteBelangen zou graag zien dat voor de hoogste klassen van het basisonderwijs een Groninger Culturele dag ingesteld wordt. Waar mogelijk in samenwerking met onze musea, het Hogeland College en andere betrokken partijen. Elk jaar een Groninger rap of een voorleesdag, het zijn slechts enkele voorbeelden die we mogelijk willen maken. Onze Groninger Taal en Cultuur verdient blijvende aandacht!

Ontmoeten in de bieb

GemeenteBelangen ziet de doorontwikkeling van de bibliotheek tot maatschappelijke ontmoetingsruimte als een ideale kans om gemeente en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Taalhuizen verdienen blijvende ondersteuning. Het informatiepunt digitale overheid moet in elke bibliotheek aanwezig zijn. Het Hogeland gaat in onze visie meer maatschappelijke dienstverlening van Biblionet afnemen zodat er meer maatschappelijke activiteiten in bibliotheken ontwikkeld worden.  Wij zien een verdere integratie van mensenwerk en Biblionet en het cultuuronderwijs als kans om gezamenlijk met de gemeente en andere maatschappelijke partners één plek te bieden voor ontwikkelen, ontdekken, ontmoeten, ontzorgen en op te vangen. Ook willen wij de bibliotheken beschouwen als een voorliggende voorziening van het sociaal domein. Schoolbibliotheken moeten behouden blijven en kunnen wat GemeenteBelangen betreft ook doorontwikkeld worden tot brede maatschappelijke ontmoetingsplek.

Dorpen verdienen een centrale ontmoetingsplek. Veel grote dorpen beschikken niet over een dorpshuis, de bibliotheken kunnen in de centrumplannen van de grote dorpen deze rol krijgen.

Kunst en cultuurcentrum

GemeenteBelangen is enthousiast over de doorontwikkeling van het Kunst en Cultuurcentrum. Met gesloten beurs is deze fusie tot stand gekomen. We mogen trots zijn dat in onze gemeente zo’n breed cultuuraanbod bestaat. Het centrum mag zichtbaarder aanwezig zijn in onze dorpen en kan van betekenis zijn voor de ondersteuning van muziekverenigingen in onze gemeente. We willen kijken naar passende huisvesting liefst in de nabijheid van bestaande ontmoetingspunten. Cultuuronderwijs is goed voor de ontwikkeling van jongeren. Daarom zien wij cultuur als een voorliggende voorziening voor het sociaal domein.  GemeenteBelangen wil hier dan ook op investeren.

Erfgoed

Het Hogeland herbergt waardevolle landschappen, honderden rijksmonumenten en heeft niet alleen boven de grond maar ook qua archeologie een schatkamer in huis. De zorg voor erfgoed en het landschap moet in overgrote mate gerealiseerd worden op lokaal niveau. De gemeente Het Hogeland heeft een begin gemaakt met erfgoedbeleid. De basis is op orde. Het Hogeland is, veel beter dan haar voorgangers, in staat om de waarde van erfgoed boven en onder de grond mee te laten wegen bij diverse ontwikkelingen. Het materiële erfgoed wordt zichtbaar gemaakt en ontsloten. Hiermee wordt het voor inwoners gemakkelijker om te zien welke status panden hebben. GemeenteBelangen is warm voorstander om dit verder door te ontwikkelen maar constateert ook dat de verplichte aanwijzing van karakteristieke gebouwen in de praktijk niet betekent dat erfgoed onaantastbaar is. Erfgoed moet levend blijven. Met respect voor het verleden en het betrokken erfgoed kunnen we er waar mogelijk een eigentijdse invulling en plaats aan geven.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor karakteristieke landschappen zodat onontkoombare processen die een verarming inhouden worden voorkomen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen in het Reitdiepdal.

Naast het materiele erfgoed willen wij ook aandacht vragen voor het immateriële erfgoed. Dit is nog een onontgonnen gebied in Hogeland.

Om het belang van ons erfgoed te waarborgen zouden wij graag een commissie ruimtelijke kwaliteit willen instellen met daarin ter zake kundige specialisten. Deze commissie zou in ieder geval een adviserende taak moeten krijgen over de aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument.                                                                                                                                               

We zien gelukkig dat veel eigenaren van karakteristiek en monumentale panden hun pand met liefde onderhouden. GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich samen met de provincie blijvend inzet om de subsidieregeling voor karakteristieke panden ook de komende jaren beschikbaar te houden en inwoners zo een steuntje in de rug te geven.

Bij een aantal agrarische panden knelt het tussen het behoud van monumentale woonhuizen en schuren en de ontwikkeling naar een duurzaam en toekomstbestendig agrarisch bedrijf. Veel huis-wierden zijn archeologisch belangrijk. Een agrariër kan klem komen te zitten op zijn erf en in zijn monumentale huis. GemeenteBelangen wil hierbij oplossingen bieden. De schaalvergroting in de landbouw kan aangegrepen worden om in het buitengebied nieuwe grootschalige vestiging van agrarische panden toe te staan op percelen zonder hoge archeologische waarde. De vrijkomende panden en erven zouden dan her ontwikkeld kunnen worden tot wooncomplexen of een andere passende status krijgen. Hoewel we beseffen dat veel boeren gehecht zijn aan hun stee is GemeenteBelangen van mening dat de provincie de mogelijkheid van nieuwe bouwvlakken mogelijk moet maken. GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich hier bij de provincie hard voor gaat maken.

Toerisme

GemeenteBelangen is trots op onze mooie gemeente die zo rijk is aan mooie dorpen, cultureel en (im)materieel erfgoed, mooie musea, middeleeuwse kerken en uitgestrekte fietspaden. Met een ligging aan werelderfgoed Waddenzee, de vele leuke restaurantjes, hotels en B&B’s is het Hogeland toeristisch zeer aantrekkelijk. We hoeven de loper alleen maar uit te rollen! Winsum is het mooiste dorp, maar Het Hogeland is wat ons betreft een van de mooiste gemeenten van Nederland.

Samen met erfgoedpartners, musea en ondernemers in deze sector moet Het Hogeland de kansen pakken die er liggen om als ‘stepping stone’ vanuit Groningen toeristisch door te ontwikkelen.

Het marengebied en de kuststrook van het Hogeland laten zien dat het gemeentelijk motto ‘EX UNDIS’ (uit de golven) niet toevallig gekozen is. GemeenteBelangen wil dat de ontwikkeling van Noordpolderzijl en haar haventje voortvarend wordt opgepakt. Terwijl in onze provincie alle bruggen kapot gevaren worden wil GemeenteBelangen pleiten voor de waterrecreatie in onze gemeente en de aanpak van de vaarroutes. Veel oude maren zijn door obstakels niet meer goed toegankelijk.  GemeenteBelangen zou graag zien dat hier aandacht voor komt. Met de 380KV gelden, het NPG en het reguliere onderhoud liggen hier kansen.

GemeenteBelangen zou graag meer samenhang willen zien in het toeristisch veld en hiertoe ook een opdracht willen formuleren voor onze toeristische organisatie. Wanneer onze financiële positie het toestaat moeten we hierin durven investeren. GemeenteBelangen zou verder graag meer samenhang tussen cultuur, recreatie en toerisme en economie willen zien. Het is niet meer van deze tijd om toerisme apart te benaderen..

Als we alle ambities die hierboven zijn genoemd omzetten in acties maken we onze gemeente nog sterker. GemeenteBelangen wil onderzoeken of de toeristenbelasting efficiënter geïnd kan worden zodat de inkomsten hiervan ten goede kunnen komen aan versterking van het toerisme.

Als initiatiefnemer van de sportieve en toeristische ‘Bult van Tjugchem’ (Usquert) verwachten wij dat deze ontwikkeling eindelijk actief door de gemeente wordt opgepakt. Dan zou deze hoogste kunstmatige wierde in onze gemeente een glorieuze toeristische en sportieve toekomst tegemoet kunnen gaan.