Energiedemocratie in plaats van Energietransitie

Energie-democratie, en niet energietransitie is voor GemeenteBelangen het uitgangspunt. De Brusselse klimaatdoelen hebben niet alleen een groot “hoog-over” karakter, als we niet uitkijken worden ze ook hoog-over uitgevoerd zonder dat inwoners er zeggenschap of voordeel bij hebben. We willen voorkomen dat commerciële marktpartijen direct of indirect de energie-touwtjes in handen krijgen.

De ontwikkeling van de waterstof-economie als vervanger van de gas-gedreven energiemarkt maakt het extra noodzakelijk dat overheden in Noord-Nederland zich maximaal inspannen om de baten van deze waterstof-winning ten goede te laten komen aan de inwoners van gemeente en provincie. We kunnen het niet weer laten gebeuren dat de opbrengsten het gebied verlaten en het gebied met de overlast blijft zitten. Het gasdossier heeft ons geleerd hoe het niet moet! De overheid moet hierin, ten behoeve van het algemeen belang, een sturende rol pakken.  

De afspraken rond huidige gebiedsfondsen moeten blijven bestaan. GemeenteBelangen stelt voor om samen met de provincie op te trekken om nieuwe gebiedsfondsen een ander karakter te geven. De gemeente neemt het voortouw hierin. Nu ontvangen de gebiedsfondsen een magere €1050,- per megawatt (MW). Dit staat niet in verhouding tot de overlast die inwoners ervaren. Wij willen dat energiereuzen meer gaan betalen aan de gemeenschap voor de overlast die ze veroorzaken.

Wij willen dat deze compensatiegelden ingezet worden in een gemeentelijk beheerd fonds voor de herontwikkeling van onze dorpen (de prachtdorpen) waarbij de openbare ruimte wordt opgeknapt en huizen energiezuiniger gemaakt worden.  

Windmolens en zonnepanelen

GemeenteBelangen is klip en klaar; zonnepanelen liefst op daken en nieuwe grote windmolenparken moeten op zee. Met de windparken die nu in ontwikkeling zijn levert Het Hogeland bijna de helft van alle windenergie in onze provincie. Dit is meer dan genoeg, al mogen bestaande molens van ons ge-re-powered worden. Energiecoöperaties werken aan zon op dak, dit steunen we. Kleinschalige zonneparken bij dorpjes worden nu volgens het principe schaal bij schaal toegestaan. We denken dat dit principe anders moet worden ingevuld waarbij een maximumomvang wordt ingesteld. Het beleid kleinschalige zonne-energie moet derhalve aangepast worden.

GemeenteBelangen acht het niet wenselijk om goede landbouwgrond op te offeren voor grootschalige zonneweides. Te gemakkelijk wordt naar de omgeving van de Eemshaven gekeken. De teelten rond de Eemshaven en de noordelijke klei-schil zijn zo hoogwaardig van karakter dat ze enkel een andere bestemming kunnen krijgen als er (inter)nationale belangen in het spel zijn. Dit is met zonne-energie niet het geval.

Wij willen het landschap vrijhouden van grote zonneparken!

Versnelling gas-loze economie

Het is een illusie om te veronderstellen dat massa gemaakt kan worden door particulieren van het gas af te halen; grote vaart kan gemaakt worden in de industrie en bij grootschalige bedrijvigheid.

In de provincie Groningen is afgesproken dat iedere gemeente gelijkwaardig is bij de ontwikkeling van een regionale energiestrategie (RES). Maar de inzet in de RES-regio kan democratischer. Inwoners zijn onvoldoende meegenomen in het proces van de RES. Betrek inwoners bij de veranderingen in hun omgeving en wees realistisch. De samenwerking in de RES op basis van gelijkwaardigheid is een ingewikkelde situatie. Er zal met de andere spelers zoals Eemsdelta en de stad Groningen onderhandeld moeten worden.

Kortom: Het Hogeland is geen afvoerput van ambities die landelijk worden bedacht en geen enkele provincie of gemeente in zijn achtertuin wil hebben. GemeenteBelangen wil dat de gemeente meer positie pakt door te sturen op energiedemocratie waardoor allé inwoners direct profiteren van de vestiging van grootschalige opwek van wind of waterstof in onze gemeente.                                          Wij vinden dat Het Hogeland duidelijk haar ambities en grenzen moet aangeven en niet het braafste jongetje van de klas moet zijn.