Financiën

De gemeente Het Hogeland heeft behoedzaam gebouwd aan een degelijke reservepositie en is dankzij dit duidelijke beleid op eigen kracht financieel stabiel geworden. Het is nu zaak om die stabiliteit te bewaken en tegelijkertijd financieel ruimte vrij te maken voor nieuwe ambities.

Stabiel boekhouderschap en eigen kracht

Wanneer de mogelijkheid zich voor doet binnen onze begroting willen wij graag geld vrijmaken om nieuwe ambities te realiseren. GemeenteBelangen streeft daarbij naar een pakket van minimaal 3 miljoen structureel. 

Het Hogeland is een gemeente die volop kansen kan pakken. Ambitieus en degelijk financieel beleid hoort hierbij. We leveren waar voor het geld dat we ontvangen vanuit het rijk en via de belastingen vragen. Onnodig hoge tarieven moeten worden voorkomen. Onze gemeente is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente die voor relatief lage lasten veel biedt. Onze gemeente zit daarmee in de top drie van goedkoopste woongemeenten in Groningen. Dit mede dankzij het goede boekhouderschap van de afgelopen drie jaar. Hier willen wij aan vast houden.

GemeenteBelangen wil regie hebben en houden op de grote projecten. De gemeenteraad moet hier, vanuit haar controlerende rol, goed bij betrokken zijn. De raad hoort te bepalen of plannen wel of niet worden bijgesteld of dat er eventueel geld bij moet. Wij vinden dat grote projecten moeten passen binnen de begroting!

Herijking gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds hangt als een molensteen om onze nek. Het Kabinet komt bepaalde benadeelde gemeenten (nog) niet tegemoet. Mocht de korting worden doorgezet dan stellen wij voor deze buiten de boekhouding te houden. Zodat men later niet kan constateren dat wij het probleem binnen onze begroting hebben opgelost én het model van verdeling van het gemeentefonds deugt. Laten we niet in die val trappen! Bestuurlijk lef is nodig. Laten we hopen dat door gezamenlijke inzet van deze gemeenten het tij keert. Daarnaast gaan we ervanuit dat de landelijke opschalingskorting definitief wordt bevroren. Samen met diverse stelposten zou dit ruimte kunnen geven om tegenvallers op te vangen mocht het gemeentefonds toch nadelig worden herzien.