Fysiek en ruimtelijk domein

Verkeer

GemeenteBelangen ziet met tevredenheid dat de afgelopen jaren een goed begin is gemaakt met de aanleg van (snel)fietsroutes. Ook is de doorontwikkeling van het recreatieve fietsnetwerk opgepakt. Hierin kan onze gemeente verder excelleren. GemeenteBelangen wil dat er extra structurele middelen beschikbaar worden gesteld om een tienjarenprogramma fietspaden te kunnen financieren.

We moeten de ambitie durven uit te spreken om door keuzes in de kernen van onze dorpen het fiets en wandelverkeer voorrang te geven boven autoverkeer. Middeleeuwse dorpskernen zijn niet geschikt voor het drukke verkeer van vandaag. We moeten kijken naar vernieuwende oplossingen, want meer straatwerk of parkeerplekken zijn in deze oude dorpen niet realiseerbaar.

Bereikbaarheid moet ook meer gezien worden als benaderbaarheid. Tot in de haarvaten van de gemeente moet dit goed geregeld zijn. Er zijn in Het Hogeland veel speerpunten te benoemen, een betere oost-west verbinding in onze gemeente is onontbeerlijk. Het openbaar vervoer (OV) kan en moet optimaler.  Lauwersoog kan beter ontsloten worden en er is een busverbinding Bedum/Winsum vv noodzakelijk.

De N46 (Eemshavenweg) en N33 moeten met het oog op de expansie van de Eemshaven en de verkeersveiligheid verdubbeld worden.

De mobiliteitsvisie is in ontwikkeling. Er moet uitvoeringskrediet beschikbaar komen van ongeveer 500K per jaar structureel om ambities voor mobiliteit in de breedte te kunnen verwezenlijken.

Onderdendam

GemeenteBelangen ziet dat de toenemende omvang van gemotoriseerd vervoer niet lang(er) meer samengaat met de schaal van dit dorp. Het grote probleem is dat er gaan pasklare oplossing op korte termijn is om verkeer massaal uit dit dorp te weren. Het verkeersgedrag van passanten moet worden beïnvloed. Omleiden en afweren van verkeersstromen is noodzakelijk. GemeenteBelangen wil dat er een visie ontstaat hoe de gemeente de toekomst van Onderdendam ziet qua leefbaarheid, bereikbaarheid en toekomstbestendigheid. Dit moet perspectief geven.

De gemeente Het Hogeland mist een goede Oost-West verbinding. Hier moet een nieuw tracé voor worden ontwikkeld. We willen voor deze verbinding lobbyen bij de provincie. Voor de langere termijn is dit onze prioriteit. Als er middelen overblijven bij investeringen in het fysieke en ruimtelijke domein in Het Hogeland willen wij dat hiervoor opzijzetten zodat we cofinanciering hebben voor dit toekomstig project.

Groenvoorziening

Groenonderhoud is vakwerk. Zeker nu enkele jaren geen onkruidbestrijdingsmiddel meer gespoten wordt blijkt hoeveel inzet noodzakelijk is om ons groen goed te onderhouden. De gemeente heeft beheersplannen vastgesteld en extra investeringen kunnen doen. Kortom aan de financiën hoeft het niet te liggen. GemeenteBelangen wil dat er goed toezicht is dat de gewenste kwaliteit wordt gehaald en daar de juiste inzet op wordt geleverd.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goed onderhouden en schone openbare ruimte. Bermen moeten op tijd worden gemaaid en netjes zijn zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

De gemeente heeft de mogelijkheid om beheer en handhaving samen met de burgers uit te voeren. Hier moet aan gewerkt worden.

Economie

De gemeentelijke organisatie is een belangrijke werkgever in de gemeente Het Hogeland. De spin-off hiervan voor de lokale economie kan onder de juiste omstandigheden aanzienlijk zijn. De gemeente moet een overzichtelijke aanbestedingskalender ontwikkelen.

In kleine kernen passen grote bedrijven slecht of slechts met moeite. In grote kernen zijn de grotere bedrijven vaak gevestigd op bedrijventerreinen. We merken dat bedrijven, als ze verplaatsen, slechts op kleine afstand verplaatsen. In veel dorpen is behoefte aan ruimte waar de kleinere ondernemer zich kan vestigen. Daarom moet maatwerk geboden worden. Het liefst zien wij deze ontwikkeling aan de rand van de kernen en zo nodig worden bedrijven verplaatst. Zo kan op de vrijkomende locatie woningbouw worden ontwikkeld. In plaatsen waar al bedrijventerreinen zijn kan de gemeente in combinatie met een detailhandelsvisie actief sturen op de gewenste uitkomst. Hier ligt een duidelijke link met ons concept van prachtdorpen. Wij ondersteunen een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Bedum waarbij de ontsluiting goed geregeld is. Daarbij moeten we vanaf de Eemshavenweg in de omgeving van de toekomstige Melkweg in Bedum kijken naar een nieuwe locatie voor een bedrijventerrein. Waarbij alle belangen goed worden meegenomen en afgewogen.  De ontsluiting van de noordrand van Bedum op de Melkweg verdient extra aandacht.

In Uithuizen zien we een kleine uitbreiding van Edama als gewenst. In Winsum willen we vaart maken met de uitbreiding in twee fasen van Het Aanleg.

Met de komst van supersnel glasvezel is onze mooie gemeente nog meer dan voorheen een fantastische vestigingsplaats voor ZZP’ers en startups. Deze doelgroepen zijn welkom in Het Hogeland. We willen hen actief uitnodigen zich hier te vestigen en denken bijvoorbeeld aan leegstaande boerderijen en andere gebouwen.

Verder zien en onderstrepen wij het belang van de agrarische sector in het Hogeland en de daaraan verbonden bedrijven. Ook zij bieden veel werkgelegenheid in onze gemeente en zijn van economisch belang.