Het Hogeland groeit

Het Hogeland is een aantrekkelijke woongemeente. We mogen veel ambitieuzer zijn in onze woningbouwplannen. De groei van de Eemshaven moeten we benutten om onze woondorpen in de noordelijke rand van onze gemeente te versterken. De groei van de Stad Groningen moeten we optimaal benutten om Bedum en Winsum een groeispurt te geven.

Initiatiefnemers verdienen ruimte om in alle kernen ontwikkelingen mogelijk te maken, de gemeente begeleidt hierbij en stelt kaders. De gemeente moet met extra energie en elán inspelen op de enorme regionale vraag naar woningen. Een huis met een tuin is aantrekkelijk. Starterswoningen en gezinswoningen zijn dringend gewenst om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken. Wij zien een goede en afgewogen mix van vrijstaande woningen, sociale huur, rijtjeswoningen, jongerenhuisvesting gecombineerd met excellent wonen (borgwoningen) voor ons.  Elke kern verdient woningbouw passend bij de schaal van het dorp en passend bij de grote regionale vraag. Met inbreiding kunnen we in veel kernen snel woningen bouwen, maar uitleglocaties zijn overal mogelijk. Experimenteren mag, maar groeien is de trend en de ambitie waarbij vooral gekeken moet worden of een woning past in het gebied. Hierbij zou in de toekomst gewerkt kunnen worden met een Hogelandster Stijlboek waarin aansprekende voorbeeldarchitectuur de basis zou kunnen zijn van diverse nieuwbouwplannen.

We willen onderzoeken of de invoering van erfpacht kan helpen om wijken goed gemengd te krijgen. We willen een extra impuls om knarrenhofjes als woonconcept tot uitvoer te brengen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Experimenten met nieuwe woonvormen ondersteunen wij.

In Uithuizen/Uithuizermeeden en Winsum en Bedum zijn al versnellingsplannen voor grootschalige woningbouw in ontwikkeling. Onze gemeente mag de komende jaren binnen de contouren van de oude gemeente Winsum en Bedum alleen al 800 woningen bouwen. Daar mogen we best creatief mee omgaan. We willen onderzoeken of een grootschalige nieuwe woon-ontwikkeling in onze gemeente los van de bestaande kernen mogelijk is.  GemeenteBelangen zou het fantastisch vinden als wij een nieuw dorp kunnen bouwen binnen 10 minuten bereik van de Stad Groningen. Daarnaast zien wij nog steeds kansen om dicht bij Zernike en studentencampus in Het Hogeland te vestigen. Ook willen wij onderzoeken of de werknemers van de Eemshaven in de nabijheid van deze haven gehuisvest kunnen worden.

De gemeente moet op basis van ruimtelijke kwaliteit  doelen gaan stellen welke groei ze wil bereiken. Verdubbeling van de huidige prognoses van woningbouw ziet GemeenteBelangen als een  voorzichtig begin. Wij willen ook nadrukkelijk in gesprek met de woningbouwcoöperaties zodat ook zij onze noodzaak tot versnelling voelen en delen.

De gemeente kan ingrijpen in de verhuurmarkt van bestaande commerciële panden. Het is mogelijk bestaande woningen onder een opkoopregeling te brengen zodat ze de eerste vier jaar na verkoop niet verhuurd mogen worden. Gezien de sterke groei van de Eemshaven en eerdere ervaringen hiermee denkt GemeenteBelangen dat Het Hogeland een dergelijke regeling moet overwegen.