Hoe werkt de gemeente zelf

Het Hogeland is qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van Nederland.  Met ruim 50 kernen en tientallen buurtschappen kennen we een grote hoeveelheid unieke en karakteristieke leefgemeenschappen. GemeenteBelangen ziet nabijheid van de lokale overheid bij haar inwoners niet in fysieke afstand maar in betrokkenheid en het actief naar de inwoners toe komen.

GemeenteBelangen wil daarom inzetten op maatschappelijke dienstverlening vanuit de bibliotheken en informatiepunten digitale overheid. Inwoners kunnen hier op vaste tijden terecht voor hun vragen en opmerkingen.  Op deze manier kan men ook sneller dan voorheen in contact worden gebracht met andere maatschappelijke organisaties. Hierdoor ontstaat een breder loket dan nu in de gemeentehuizen geboden wordt. Zo staan we als gemeente midden in de maatschappij. Verder blijken steeds meer inwoners digitaal vaardiger te worden. Dit biedt de mogelijk om inwoners te ontzorgen en zelf regie te geven over hun contact met de gemeente. Het is, mede dankzij deze ontwikkelingen, niet meer noodzakelijk dat de gemeente werkt vanuit traditionele gemeentehuizen.  Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij (aan)vragen en onvoldoende digitale vaardigheden hebben organiseren we goede oplossingen.

De dorpen coördinatoren vervullen een waardevolle rol als intermediair tussen dorpen en de gemeentelijke organisatie. Hun rol moet voor iedereen duidelijk zijn. Hier moet aan gewerkt worden. Na de eerste fase van Het Hogeland is het nu de kans door te pakken zodat elke medewerker de kans geboden wordt te werken vanuit het gebied in plaats vanuit het gemeentehuis.

Communicatie van de gemeente kan verbeterd worden

De communicatie van de gemeente kan verbeterd worden. Inwoners voelen zich nu te vaak niet gehoord en aan terugbel verzoeken wordt te vaak geen gehoor gegeven. Hier moet en kan een verbeterslag gemaakt worden. Voor meldingen in de openbare ruimte en verkeer kunnen we het de gemeente en inwoners veel gemakkelijker maken door slimmer met digitale systemen om te gaan.

Hoe verduurzamen we gemeentelijke panden?

GemeenteBelangen ziet een scherpe scheiding tussen gemeentelijke dienstverlening en de ambtelijke werkplekken. Ambtenaren hebben recht op werkplekken die aan de huidige eisen voldoen en toekomstbestendig zijn. Op basis van de huidige wetgeving moeten de bestaande gemeentelijke gebouwen verduurzaamd worden. Dit is een kostbare operatie waarbij we goede keuzes moeten maken en niet onnodig geld verspillen. GemeenteBelangen wil  diverse scenario’s bekijken waarbij goed gekeken wordt naar aspecten als duurzaamheid en kosten.

Afvalinzameling

Door de invoering van diftar zijn onze inwoners het afval veel beter gaan scheiden. Dat is een compliment waard. De ambitie om de VANGdoelstelling van 50 kilo restafval per persoon te halen lijkt daarmee (op termijn) haalbaar. Dit heeft echter wel consequenties voor kosten en lopende contracten. Daarom is slimmer contractmanagement gewenst. Goede beheersing van kosten is nodig. GemeenteBelangen wil daarom de komende raadsperiode opnieuw  in gesprek om het huidige beleid te evalueren. Het inzamelen van afval zou niet duurder moeten worden zo is onze mening!

Wij waarderen de inzet van verenigingen bij het ophalen van oud papier. GemeenteBelangen is voorstander van een ruime garantieprijs voor deze verenigingen. De gemeente moet elke inwoner kunnen garanderen dat oud papier wordt opgehaald.

Benchmark

De gemeentelijke organisatie van Het Hogeland is relatief nieuw en moet zich nog ‘zetten’. De eerste drie jaren hebben in het teken gestaan van opbouw. De lopende benchmark is een goed middel om de gemeentelijke organisatie verder te brengen. De uitkomsten geven hopelijk ruimte om knelpunten op te lossen

Raad en College dienen voldoende onafhankelijk ondersteund te worden om hun taak goed uit te oefenen. Dit mag wat GemeenteBelangen betreft een tandje meer zijn. Raad en college kunnen verder professionaliseren.  Op die manier kunnen maatschappelijke opgaven beter bediend worden en inwoners en het gemeentebestuur dichter bij elkaar komen.

Jongeren en politiek

De jeugd heeft de toekomst! GemeenteBelangen is een warm voorstander van de introductie van een jongerengemeenteraad. Het college laat zich al ondersteunen door een jongerencollege. Dit kan een veel betere betekenis krijgen in combinatie met een kindergemeenteraad. Wij zijn een groot voorstander van vernieuwing en verjonging.