Sociaal domein

Met veel inwoners gaat het goed. Maar we weten dat er in Het Hogeland een relatief grote groep kwetsbare inwoners is. Zij zijn minder goed in staat zich maatschappelijk te redden, te ontplooien en mee te draaien in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. GemeenteBelangen wil niet accepteren dat er mensen zijn die niet mee kunnen doen in deze maatschappij. De gemeente moet zich inzetten om juist hen een goed sociaal vangnet te bieden.

Naast inwoners die gebaat zijn bij verzorging en ondersteuning zijn er inwoners die geactiveerd en gestimuleerd moeten worden om mee te doen aan de samenleving. GemeenteBelangen staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen en mogelijkheden krijgt. Wij willen dan ook werken aan een vitale samenleving.

GemeenteBelangen steunt de ingezette lijn om nuchter en solide beleid te voeren. Dit is voor ons het kompas om op te varen. De samenleving kan zelf ook veel aan, zelfredzaamheid en eigen kracht is belangrijk. Maar voor hen die niet goed mee kunnen komen bieden wij perspectief. We ondersteunen hen die hier moeite mee hebben zodat zij maatschappelijk mee gaan doen. We zetten in op algemene voorzieningen en de inzet van het voorliggend veld. Maatwerk moet hierbij mogelijk zijn.

GemeenteBelangen pleit al jaren voor een bredere kijk op het sociaal domein. Daarom zien wij sport en cultuur en bibliotheekwerk als voorliggende voorziening. Niet langer denken in een systeemwereld maar in de leefwereld van onze inwoners. GemeenteBelangen steunt van harte de nuchtere en solide richting die in het koersdocument sociaal domein is vastgesteld en wil snel starten met de uitvoering hiervan. In plaats van “zorgen voor” willen we “zorgen dat”. We zijn ervan overtuigd dat deze andere denkwijze een reële mogelijkheid is om de huidige problematiek van financiële tekorten en oplopende zorgvraag te doorbreken.

GemeenteBelangen zou graag zien dat we meer gebruik maken van externe kennis en de ervaringen die worden opgedaan met nieuwe, innoverende initiatieven zodat wij onze koers kunnen versterken. GemeenteBelangen zou graag zien dat dit beleid in samenspraak met de adviesraad sociaal domein verder wordt uitgewerkt. Betrek de inwoners optimaal bij het sociaal domein. Het gaat hen aan.

GemeenteBelangen heeft zich in de afgelopen periode regelmatig kritisch opgesteld over de oplopende kosten binnen het sociaal domein en de jeugdzorg. Het ging daarbij niet per se om de hoogte van de bedragen als wel om de wijze waarop het geld werd of zou moeten worden besteed. Was de besteding van het geld doelmatig en doeltreffend? Dit blijft voor ons een aandachtspunt.

Ruim de helft van onze gemeentelijke begroting gaat naar het sociaal domein. Deze budgetten bleken de afgelopen periode echter onvoldoende toereikend. Om de ontstane tekorten binnen het sociaal domein te dekken is, naast een incidentele tegemoetkoming vanuit het Rijk, onder andere geld onttrokken aan het budget voor het fysiek domein. Dat is in onze ogen geen goede ontwikkeling.

Werkleerbedrijf

De BMWE gemeenten hebben de keus gemaakt om het SW bedrijf in te brengen in de gemeentelijke organisatie van Het Hogeland. Nu, ruim drie jaar later, is de businesscase voor het werkleerbedrijf nog in ontwikkeling. De verwachtingen die de basis vormden voor de gemaakte beleidskeus zijn inmiddels deels uitgekomen en deels niet waargemaakt en deels nog niet concreet. Wij vinden dat deze businesscase budgetneutraal moet zijn.

Marktpartijen geven aan zelfstandig medewerkers te kunnen opleiden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Als de markt de nieuwe doelgroepen goed kan opvangen moet de gemeente daarop inspelen. De businesscase van Ability moet in dit licht worden bezien. We zijn enthousiast over Vakland Het Hogeland en hopen dat deze ontwikkeling de komende vier jaar tot volledige bloei kan komen. Wij stellen de voorwaarde dat Vakland financieel op zichzelf kan gaan staan.

Sport

Sporten is werken aan gezondheid. Zowel mentaal als fysiek. In de Gemeente Het Hogeland wordt nog onvoldoende gesport. GemeenteBelangen wil dat gemeente en sportverenigingen samen werken om inwoners te laten werken aan hun gezondheid. Het gesloten sportakkoord moet dan ook verder uitgewerkt worden. Goede toekomstbestendige accommodaties, zoals nu in samenwerking in Bedum wordt ontwikkeld, dragen hieraan bij.

GemeenteBelangen wil ook reëel zijn, er worden veel meer sporten beoefend dan decennia geleden. Er is een breed sportlandschap. Niettemin is de voetbalsector letterlijk een grote speler in onze gemeente. Samenwerking tussen verenigingen heeft in een aantal gevallen geleid tot het samengaan van voetbalclubs. Waar partijen samenwerken en naar vernieuwing streven kan de gemeente meehelpen en ondersteunen.  Voor GemeenteBelangen is het belangrijk dat er kwalitatief goede sportvoorzieningen in onze gemeente zijn. Een breed sportaanbod en kwalitatief goede voorzieningen voor de sporters staan daarbij voorop. Samen werken, ontwikkelen en vernieuwen is voor GemeenteBelangen het sportadagium.

De Sportvisserij is zeer actief in Het Hogeland. De gemeente kan profiteren van kennis en kunde van de sportvissers bij beheer en onderhoud van waterpartijen. Viswateren moeten goed bereikbaar zijn. Voor de oudere inwoners, of hen die in verzorgingstehuizen wonen is dit ingewikkeld. Het zou mooi zijn als deze doelgroep de mogelijkheid krijgt om in de nabijheid van hun woning hun hobby te beoefenen in vijvers in dorpen.

Dorpshuizen

In 2020 is nieuw dorpshuizenbeleid in Het Hogeland vastgesteld. Er is een gelijk speelveld ontstaan voor de toekomst. Tegelijkertijd is er vanuit het verleden een aantal dorpen waar maatwerk noodzakelijk is. GemeenteBelangen ziet uitdagingen in diverse dorpen, met name vanuit de oude gemeente Eemsmond is er een erfenis nagelaten. Daarom willen we hier specifiek op enkele dorpen ingaan.

In Kantens zien wij mogelijkheden voor een brede nieuwe accommodatie waarin de dorpshuisfunctie, jeugdsoos, ijsbaanvereniging en wellicht ook voetbal en dienst- of zorgverleners actief kunnen zijn. Een onderzoek naar een multi-functionele-accommodatie (MFA) in dit dorp ondersteunen wij dan ook van harte. De dan vrijkomende locatie van het Schienvat zou ideaal zijn om ouderenhuisvesting te realiseren.

In Usquert zien wij dat de afspraken uit het verleden nog decennia knellen. Maatwerk is nodig. Ook moet gekeken worden naar de functie van de sportzaal en de kostprijs hiervan.

In Zandeweer zien we dat, als gevolg van de aardbevingsschade, gekozen is om een nieuw dorpshuis te bouwen. Hierdoor is er een forse stijging van de WOZ-waarde en zal veel meer OZB betaald moeten worden.

GemeenteBelangen stelt voor om te onderzoeken of er een maximum gesteld kan worden aan de OZB van maatschappelijk vastgoed dat niet in gemeentelijk bezit is omdat we wel inzien dat het pittig is als dorpshuizen tienduizend euro of meer OZB moeten betalen.

NPG / projectenkalender

GemeenteBelangen is tevreden over de inzet van de eerste tranche van de middelen van het Nationaal Programma Groningen. Wij zijn van mening dat de tweede tranche besteed moet worden aan een aantal substantiële ontwikkelingen die we zonder het NPG echt niet kunnen realiseren.

De ervaring leert inmiddels dat Het Hogeland meer zou moeten investeren in het voorbereiden van projecten. Als we ambities definiëren en beschrijven kunnen we deze inzetten als subsidiestromen voorbijkomen. Tot nu werken we hierbij te veel reactief.